Доставка и рекламации

Доставка и рекламации
 
Доставката на заявената техника се изършва от монтажни групи (при заявен монтаж) или чрез куриерска фирама. Изпълнителят не носи отговорност за закъснение, когато закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
След доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. В случай, когато има повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на изпълнителя. В случай, че бъде установено наличие 
на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, инвеститорът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от изпълнителя са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, 
изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, изпълнителят не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
 При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в общите условия, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и 
връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, изпълнителят се освобождава от задължението си да достави 
заявената за покупка стока.
 
 В случай, че доставената стока не съответства на заявената за покупка от клиента стока, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.
Техника се изпраща след потвърждение от клиента. Доставките се извършват в срок от 1 до 7 дни.
 
Рекламации
 
Отказ от стока. По чл. 55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от закупената стока в срок от 7 работни дни от датата на покупката. Опаковката на стоката, както и самата стока не трябва да бъдат повредени или използвани от клиента. Разходите по 
транспорта за доставка и връщане на стоката се поемат от клиента. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
 
1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 
2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 
3. При несъответствие между заявената за покупка и доставенaта стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него 
заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 
4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай,клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с 
ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие изпълнителят си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от клиента.